RODO

Ochrona danych osobowych/ RODO

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych i pracowników, odwiedzających, na rzecz których świadczone są usługi jest Pneumatech-Gaz Technika Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin.

 

1.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Pneumatech-Gaz Technika Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin.

Tel: +48 91 4234950

e-mail: ado@pneumatech.com.pl

 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Pneumatech-Gaz Technika Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

3. W Pneumatech-Gaz Technika Sp. z o.o. przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z wyłączeniem:

-  nagrań z monitoringu wizyjnego budynku- przez okres 6 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych.

7.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

8. Dane osobowy nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.